Grupy newsów

STATUT KLUBU FOTOGRAFA

§ 1

1. Nazwa klubu brzmi: Klub Fotografa (dalej zwany: KF).
2. KF jest jednostką wewnętrzną fundacji INSTYTUT PÓŁNOCNY (dalej zwany: IP).
3. Członkowie KF posiadają status wolontariusza IP.
4. Majątek KF jest częścią majątku IP.

§ 2

1. KF działa na podstawie uchwały Zarządu IP w ramach Koncentratora Inicjatyw Społecznych.
2. KF korzysta z osobowości prawnej IP.
3. Klub posiada swoje logo, stronę internetową, emblematy.

§ 3

1. KF jest zarządzane przez Prezesa Klubu, który odpowiada przed Zarządem IP reprezentowanym przez Opiekuna KF.
2. Opiekun KF pełni rolę kontrolną wobec działań KF oraz ma prawo weta do wszelkich uchwał Prezesa KF.
3. Pierwszego Prezesa KF proponuje Opiekun KF; kadencja pierwszego Prezesa KF trwa do czasu, gdy Kapituła Mistrzów składać się będzie z przynajmniej 6 osób  i po tym okresie zostaje wybrany nowy Prezes.
4. Kadencja Prezesa trwa 5 lat i może być wielokrotnie powtarzana.
5. Następnego Prezesa KF powołuje Kapituła Mistrzów KF w głosowaniu tajnym przy czym każdy kandydat na Prezesa KF musi uzyskać akceptację Opiekuna KF.
6. W przypadku wakatu na stanowisku Prezesa KF, jego obowiązki przejmuje Opiekun KF lub wyznacza on osobę pełniącą obowiązki Prezesa KF.
7. W ciągu 3 miesięcy od przejęcia funkcji Prezesa KF przez Opiekuna lub od wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Prezesa KF, powinny zostać przeprowadzone wybory Prezesa KF.
8. W przypadku działania Prezesa KF na szkodę Klubu, Kapituła Mistrzów uchwałą podjętą 2/3 ilości głosów przy obecności co najmniej 3/4 składu Kapituły, może skierować wniosek o odwołanie Prezesa KF z pełnionej funkcji do Opiekuna KF.
9. Opiekun KF ma prawo odwołać Prezesa KF po konsultacji z Kapitułą Mistrzów.

§ 4

1. Pełnoprawnym członkiem KF może zostać każda osoba pełnoletnia.
2. Członkowie dzielą się na następujące grupy w kolejności hierarchii:
a) Sympatyk;
b) Członek zwyczajny;
c) Mistrz;
oraz dodatkowo:
d) Członek honorowy;
e) Członek wspierający (tylko osoby prawne i podmioty gospodarcze).
3. Osoby niepełnoletnie, za zgodą opiekuna, mogą należeć do KF, ale do uzyskania pełnoletności mogą posiadać status Sympatyka.
4. Członkowie zwyczajni oraz mistrzowie mają prawo głosu, przy czym głos mistrza w głosowaniu liczy się potrójnie względem głosu członka zwyczajnego.
5. Mistrzowie wybierają spośród siebie grupę maksymalnie 11 osób tworzących Kapitułę Mistrzów KF (dalej zwana: KMKF).
6. KMKF pełni rolę sądu koleżeńskiego, od wyroków którego odwołać się można do Opiekuna KF.
7. Każdy kandydat na członka musi wypełnić obowiązkową deklarację oraz mieć rekomendację przynajmniej 2 członków zwyczajnych lub 1 mistrza.
8. Każdy członek zobowiązany jest do płacenia składki ustalonej przez Prezesa KF na subkonto KF w IP.
9. Ze składek zwolnieni są członkowie honorowi.
10. Wysokość składek może być różna dla każdej grupy członków.
11. Członkami wspierającymi są osoby prawne i inne podmioty gospodarcze, które zadeklarują stałe wpłaty na rzecz KF.
12. Członek, który zalega ze składkami przez 3 kolejny okresy składkowe może zostać wykluczony w KF na podstawie decyzji Prezesa KF.
13. O promocji sympatyka na członka zwyczajnego a tegoż na mistrza, decyduje KMKF biorąc pod uwagę takie wyróżniki jak:
a) wiedzę kandydata, zdobyte uprawnienia, stopnie i tytuły naukowe;
b) nagrody i sukcesy na polu fotografii lub dziedziny pokrewnej (np. filmu, sztuk wizualnych);
c) zaangażowanie w prace KF;
d) zasługi dla KF;
e) staż w KF.
14. Głosowanie tajne odbywa się w ten sposób, że członkowie zwyczajni otrzymują jedną kartę do głosowania a mistrzowie trzy.

§ 5

1. Celem i zadaniem KF jest:
a) popularyzacja fotografii;
b) edukacja w zakresie fotografii;
c) propagowanie sztuki wykorzystującej techniki fotograficzne;
d) organizowanie spotkań i integracja osób zainteresowanych fotografią;
2. KF realizuje swoje cele i zadania przez :
a) propagowanie swojej działalności;
b) współpracę i wzajemną pomoc członków KF;
c) organizowanie warsztatów, sympozjów, seminariów, wykładów związanych z fotografią;

§ 6

1. KF może realizować swoje cele także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Działalność gospodarcza może obejmować następujące dziedziny gospodarki:
a) działalność wydawnicza;
b) prowadzenie szkoleń;
c) prowadzenie serwisów internetowych;
d) prowadzenie działalności doradczej;
e) przystępowanie do innych spółek;
f) prowadzenie działalność klubowo – restauracyjnej;
g) sprzedaż książek;
h) usługi badawcze;
i) usługi organizacji konferencji i imprez masowych;
3. Dochód z osiągniętej działalności gospodarczej jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych KF.

§ 7

1. Członkowie KF zobowiązani są:
a) dbać o dobre imię KF;
b) przyczyniać się do wzrostu prestiżu KF;
c) przestrzegać uchwał organów KF;
d) popierać i czynnie wspierać cele KF;
e) regularnie i terminowo płacić składki członkowskie;
f) przestrzegać zasad wzajemnej pomocy oraz norm klubowej solidarności i wzajemnego poszanowania.
2. Członkowie KF mają prawo:
a) informować o swoim członkostwie w KF;
b) nosić emblematy klubowe;
c) rekomendować nowych członków;
d) uzyskiwać pomoc członków Klubu.

§ 8

1. Zebrania KF odbywają się w dniu i miejscu oznaczonym wcześniej na stronie internetowej KF.
2. Wstęp na spotkania KF jest wolny dla wszystkich członków KF.
3. Wstęp na spotkania KF może być odpłatny lub niemożliwy dla osób spoza KF.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Prezes KF, a od jego decyzji odwołać się można do Opiekuna KF.